تاثیرات منفی و مثبت پارتیشن بر روی افراد 

تاثیرات منفی و مثبت پارتیشن بر روی افراد  پارتیشن اداری امروزه جزئ لاینفک فضاهای کاری شده است.پارتیشن ها در انواع مختلفی تولید میشود.پارتیشن کوتاه،پارتیشن بلند و پارتیشن نیمه بلند. اصطلاحا

اشتراک گذاری