صندلی انتظار و ویژگی آن چیست و در چه فضاهایی کاربرد دارد؟

صندلی انتظار وقتی از این صندلی  نام برده میشود،خود نام آن در ذهن تداعی کننده فضایی است که جهت توقف و پیرو آن منتظر ماندن  است.فضاهایی که توقف و به

اشتراک گذاری